کرمیم., ابراهیمیم. و کوهستانیح. (2016) “رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(1), صص 93-115. doi: 10.22067/econg.v8i1.35442.