معانی جوم., وفایی زادم. و آلیانیف. (2016) “مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر”, زمین‌شناسی اقتصادی, 7(2), صص 343-367. doi: 10.22067/econg.v7i2.25816.