رستمیع., بازآمدم., حاج علیلوب. و مؤذنم. (2014) “بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز”, زمین‌شناسی اقتصادی, 6(1), صص 71-85. doi: 10.22067/econg.v6i1.20517.