معانی جوم., مستقیمیم., عبداللهی ریسهم. و سپاهیع. ا. (2012) “مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید”, زمین‌شناسی اقتصادی, 4(2), صص 217-239. doi: 10.22067/econg.v4i2.16492.