فاتحیمسلم, و اسدی هارونیهوشنگ. 2019. “ویژگی‌ های ژئوفیزیکی کانسارهای مس پورفیری غنی از طلا: مطالعه موردی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، استان مرکزی”. زمین‌شناسی اقتصادی 10 (2), 639-75. https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.69539.