رمضانیطیبه, معانی جومحمد, اسدیسینا, لنتزدیوید, و پیروزنیاناصر. 2019. “مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر”. زمین‌شناسی اقتصادی 10 (2), 403-24. https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.61340.