گلستانیملیحه, کریم پورمحمد حسن, ملکزاده شفارودیآزاده, و حیدریان شهریمحمد رضا. 2017. “ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک”. زمین‌شناسی اقتصادی 9 (1), 25-55. https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.60709.