مباشریمحسن, موسیوندفردین, و رستمی حصوریمجتبی. 2019. “تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان”. زمین‌شناسی اقتصادی 10 (2), 381-402. https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.60677.