الماسیعلیرضا, کریم پورمحمد حسن, هاتوریکیکو, سانتوسژوزه فرانسیسکو, ابراهیمی نصرابادیخسرو, و رحیمیبهنام. 2017. “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 8 (2), 569-92. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.54151.