حسینجانی زادهمهدیه, و هنرمندمهدی. 2018. “بررسی‌ های دورسنجی و مغناطیس هوابرد در ذخایر مس پورفیری برای شناسایی مناطق با تمرکز بالای کانه‌ زایی طلا، مطالعه موردی بخش میانی کمربند دهج ساردوئیه کرمان، ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 10 (1), 237-54. https://doi.org/10.22067/econg.v10i1.53510.