کریمی شهرکیبهروز, و مهرابیبهزاد. 2017. “ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده از روش میکروآنالیز LA-ICP-MS”. زمین‌شناسی اقتصادی 9 (1), 197-211. https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.49678.