رسولیجمال, قربانیمنصور, و احدنژادوحید. 2017. “بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت)”. زمین‌شناسی اقتصادی 9 (1), 175-95. https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.47949.