یزدان پناهامید, و حسن نژادعلی اکبر. 2017. “بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر”. زمین‌شناسی اقتصادی 8 (2), 457-72. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.43673.