کمیلیسلیمه سادات, خلیلیمحمود, اسدی هارونیهوشنگ, باقریهاشم, و آیتیفریماه. 2017. “ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار”. زمین‌شناسی اقتصادی 8 (2), 285-305. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.37178.