جاویدی مقدممریم, حیدریان شهریمحمد رضا, و کریم پورمحمد حسن. 2010. “زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی”. زمین‌شناسی اقتصادی 2 (1), 77-96. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3687.