جعفریربابه, نقره ئیانموسی, مکی زادهمحمد علی, و قانعی اردکانیجواد. 2010. “مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک”. زمین‌شناسی اقتصادی 2 (1), 61-75. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3686.