عبدالهی شریفجعفر, امامعلی پورعلی, علیپورعارف, و مختاریان اصلمجتبی. 2010. “جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها”. زمین‌شناسی اقتصادی 2 (1), 51-59. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3685.