کرمیمهری, ابراهیمیمحمد, و کوهستانیحسین. 2016. “رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی”. زمین‌شناسی اقتصادی 8 (1), 93-115. https://doi.org/10.22067/econg.v8i1.35442.