پورکاسبهوشنگ, دمیریکاظم, رنگزنکاظم, و سعیدیسعیده. 2013. “بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی”. زمین‌شناسی اقتصادی 5 (1), 83-92. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22911.