معانی جومحمد, مستقیمیمحمد, عبداللهی ریسهمهدی, و سپاهیعلی اصغر. 2012. “مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید”. زمین‌شناسی اقتصادی 4 (2), 217-39. https://doi.org/10.22067/econg.v4i2.16492.