مباشریم.; قاسمیح. ا.; رحیمیب.; رستمی حصوریم. بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 11, n. 2, p. 237-255, 22 جولای 2019.