حسینجانی زادهم.; هنرمندم. بررسی‌ های دورسنجی و مغناطیس هوابرد در ذخایر مس پورفیری برای شناسایی مناطق با تمرکز بالای کانه‌ زایی طلا، مطالعه موردی بخش میانی کمربند دهج ساردوئیه کرمان، ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 10, n. 1, p. 237-254, 23 آوریل 2018.