رسولیج.; قربانیم.; احدنژادو. بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت). زمین‌شناسی اقتصادی, v. 9, n. 1, p. 175-195, 9 جولای 2017.