ترابیق.; نظریغ. ح. فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان). زمین‌شناسی اقتصادی, v. 9, n. 2, p. 375-395, 21 نوامبر 2017.