محبوبیان فردم.; احیاءف.; جاوریانیا. زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 9, n. 2, p. 419-438, 21 نوامبر 2017.