کمیلیس. س.; خلیلیم.; اسدی هارونیه.; باقریه.; آیتیف. ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 8, n. 2, p. 285-305, 6 فوریه 2017.