عبدالهی شریفج.; امامعلی پورع.; علیپورع.; مختاریان اصلم. جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 2, n. 1, p. 51-59, 6 آگوست 2010.