کرمیم.; ابراهیمیم.; کوهستانیح. رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 8, n. 1, p. 93-115, 25 ژوئن 2016.