رستمیم., & طالع فاضلا. (2019). ژئوشیمی، کانه‌ زایی و دگرسانی قلیایی- اکسیدآهن در کانسار آهن± آپاتیت لکه سیاه (شمال‌ شرق بافق)، ایالت فلززایی بافق- ساغند. زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), 587-616. https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.63377