رمضانیط., معانی جوم., اسدیس., لنتزد., & پیروزنیان. (2019). مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر. زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), 403-424. https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.61340