گلستانیم., کریم پورم. ح., ملکزاده شفارودیآ., & حیدریان شهریم. ر. (2017). ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک. زمین‌شناسی اقتصادی, 9(1), 25-55. https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.60709