مباشریم., موسیوندف., & رستمی حصوریم. (2019). تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان. زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), 381-402. https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.60677