حسینجانی زادهم., & هنرمندم. (2018). بررسی‌ های دورسنجی و مغناطیس هوابرد در ذخایر مس پورفیری برای شناسایی مناطق با تمرکز بالای کانه‌ زایی طلا، مطالعه موردی بخش میانی کمربند دهج ساردوئیه کرمان، ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, 10(1), 237-254. https://doi.org/10.22067/econg.v10i1.53510