کریمی شهرکیب., & مهرابیب. (2017). ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده از روش میکروآنالیز LA-ICP-MS. زمین‌شناسی اقتصادی, 9(1), 197-211. https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.49678