ترابیق., & نظریغ. ح. (2017). فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان). زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), 375-395. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.47493