هاشمیف., موسیوندف., & رضائی کهخائیم. (2017). افق های کانه دار، رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد (VMS) باریت- سرب- مس ورندان، جنوب غرب قمصر. زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), 587-616. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.45447