یزدان پناها., & حسن نژادع. ا. (2017). بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر. زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), 457-472. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.43673