محبوبیان فردم., احیاءف., & جاوریانیا. (2017). زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), 419-438. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.43461