اعلمی نیاز., کریم پورم. ح., & همامس. م. (2016). کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران). زمین‌شناسی اقتصادی, 7(2), 203-223. https://doi.org/10.22067/econg.v7i2.41616