کمیلیس. س., خلیلیم., اسدی هارونیه., باقریه., & آیتیف. (2017). ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار. زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), 285-305. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.37178