تاج الدینح., راستادا., یعقوب پورع., & محجلم. (2010). مراحل تشکیل و تکوین کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال‌ باختر پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیالات درگیر. زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), 97-121. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3688