جاویدی مقدمم., حیدریان شهریم. ر., & کریم پورم. ح. (2010). زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی. زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), 77-96. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3687