جعفریر., نقره ئیانم., مکی زادهم. ع., & قانعی اردکانیج. (2010). مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک. زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), 61-75. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3686