عبدالهی شریفج., امامعلی پورع., علیپورع., & مختاریان اصلم. (2010). جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها. زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), 51-59. https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3685