پورکاسبه., دمیریک., رنگزنک., & سعیدیس. (2013). بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی. زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), 83-92. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22911