معانی جوم., مستقیمیم., عبداللهی ریسهم., & سپاهیع. ا. (2012). مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید. زمین‌شناسی اقتصادی, 4(2), 217-239. https://doi.org/10.22067/econg.v4i2.16492