(1)
فاتحیم.; اسدی هارونیه. ویژگی‌ های ژئوفیزیکی کانسارهای مس پورفیری غنی از طلا: مطالعه موردی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، استان مرکزی. econg 2019, 10, 639-675.