(1)
مباشریم.; قاسمیح. ا.; رحیمیب.; رستمی حصوریم. بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران. econg 2019, 11, 237-255.