(1)
گلستانیم.; کریم پورم. ح.; ملکزاده شفارودیآ.; حیدریان شهریم. ر. ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک. econg 2017, 9, 25-55.