(1)
مباشریم.; موسیوندف.; رستمی حصوریم. تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان. econg 2019, 10, 381-402.